Pædagogisk praksis

Institutionens målsætning.

Det er børnehavens formål at skabe tryghed og trivsel samt udvikle og stimulere det enkelte barn.

Dvs. vi bestræber os på at børnene:

- skal føle sig trygge i børnehaven

- skal lære at tage hensyn til hinanden

- skal lære at konflikter ikke løses ved vold, men at man snakker sig til rette

- skal lære at føle ansvar for deres omgivelser

- skal have mulighed for at udvikle deres fantasi og kreativitet

- skal lære at holde af og passe på naturen.

Vi vægter den fri leg og det sociale samspil børnene imellem, men vi vil i vores daglige virke være så alsidige som muligt bl.a. vedsang/musik, klippe, klistre, male, lege med ler, træ m.m.

Vi bestræber os på at gøre børnene så selvhjulpne som muligt bl.a. ved at lære dem selv at tage tøj på, rydde op efter sig m.m.

Vi giver børnene mulighed for at lære omverdenen at kende bl.a. ved at tilrettelægge aktiviteter og ture ud af huset. Disse ture foregår som regel i aldersopdelte grupper.

Medarbejderne skal tilpasse aktiviteterne efter børnenes behov samt give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig optimalt indenfor de givne rammer.

 

Pædagogisk praksis og værdigrundlag.

Med afsæt i Guldborgsund Kommunes målsætning og visioner for dagtilbudsområdet vil vi i Strandloppen arbejde med inklusion og anerkendende pædagogik.
Udvikling og læring forudsætter, at alle børn har mulighed for at deltage i og være en del af det sociale samvær med børn og voksne i institutionens dagligdag. Det forudsætter "faste", nærværende og engagerede voksne medspillere i børnelivet.
Målet er at sikre alle børn (efter egne individuelle ressourcer og kompetencer) de mest optimale lærings- og udviklingsmuligheder. Dette sker gennem leg, pædagogiske aktiviteter, dannelse af venskaber og ved at være et accepteret medlem af institutionens sociale fællesskab. 

Ret til forskellighed.

Børn er forskellige - voksne er forskellige - alle har vi forskellige behov og kompetencer, styrker og svagheder. Alle har forskellige ting at byde ind med i fællesskabet, men udgangspunktet er, at alle har lige værd! Alle har lige ret til at være og opfattes som ligeværdige mennesker i Strandloppens dagligdag og sociale samvær. Alle har pligt til at behandle og acceptere resten af såvel små som store pænt og hensynsfuldt, alle har pligt til at hjælpe andre, der på den ene eller anden måde har det svært.

Legen som redskab.

Legen er en vigtig del af barnets liv, derfor skal der skabes tid og rum for leg. Gennem legen lærer barnet sig selv og sin omverden at kende. Barnet lærer, opbygger og udvikler sprog, motorik, fantasi, kreativitet og frem for alt sine sociale kompetencer. Legen skal foregå børnene imellem på tværs af alder - og den voksne skal være til stede som aktiv medspiller efter behov. 

Inklusion / rummelighed.

I Strandloppen arbejder vi målrettet på at inkludere alle børn - i modsætning til at rumme alle børn.
Vi ønsker at skabe en plads, hvor alle børn kan trives og udvikle sig - sammen!

Definition af rummelighed:
Det enkelte barn defineres som problemet - det enkelte barn pålægges krav om og forventning til forandring. Barnet kan modtage hjælp og støtte til forandringen, men ofte isoleret fra den resterende børnegruppe. 
Det er en individorienteret pædagogisk tilgang - "individ og integration" - rummeligheden vil være en udvidelse af normal praksis. 

Definition af inklusion:
Ved den inkluderende tilgang til opnåelse af forandringer flyttes perspektivet fra det eneklte barn som problemindehaver over i det fælles forum - vi skal altså indrette den pædagogiske kontekst, så vi i fællesskab bører og løser problemerne, vi skal støtte op om alle børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber med andre børn - vi skal inkludere og ikke ekskludere.
Det er en fællesskabsorienteret pædagogisk tilgang - "omgivelserne og inklusion" - inklusion er en ændring af normal praksis.

 

 

INDSATS I FORHOLD TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV.

 

Vuggestuen:

-          genkendelig hverdag med fast struktur f. eks. samling, spisning, soverytme m.m.

-          fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling

-          samarbejde med forældre om barnets trivsel og udvikling

-          hvis vi observerer tegn hos barnet på forsinket udvikling, mistrivsel eller andet, der giver anledning til bekymring, kontaktes efter aftale med forældrene sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog eller andre relevante samarbejdspartnere (tværfagligt møde).

Børnehaven:

-          fast struktur og genkendelighed i hverdagen

-          indretning af flere forskellige rum, der giver mulighed for fordybelse i mindre grupper

-          planlagte aktiviteter foregår i mindre grupper

-          tage afsæt i barnets ressourcer og ikke i dets mangler

-          udvikle barnets sociale kompetencer i forhold til konflikløsning og indfølingsevne i forhold til andre 

-          samarbejde med forældre om barnets trivsel og udvikling.

-          som i vuggestuen er der fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og der tages handling sammen med/i samråd med forældrene ved anledning til bekymring.

 

SPROGLIG INDSATS.

 

Det er vores mål at give børnene mulighed for at udvikle sproget gennem dagligdagens aktiviteter, at støtte dem i at udvikle deres interesse og nysgerrighed for sproget, således at de kan blive tydeligere i deres formidling af egne følelser, hensigter og behov samt at støtte dem til sproglig kreativitet på forskellige måder.

 

Vi vil derfor benytte følgende metoder:

 

Vuggestuen:

Læringsmiljøet i vuggestuen er udviklende for alle sanserne og motorik bl.a. ved legeting, hvor børnene kan kravle op og rutsche ned, gynge, hængekøje, vippe, balancebold hoppepude m.m.

 

-          vi synger sange og leger sanglege bl.a ved hjælp af sangkuffert (en lille kuffert med forskellige ting, som symboliserer en bestemt sang, og børnene vælger på skift en ting)

-          sætter ord på handlinger f.eks. når vi spiser, når barnet skiftes og ved af-og påklædning m.m.

-          læser og fortæller historier

-          rim og remser

-          leger med ordene (lydene)

-          hjælper med at sætte ord på handlinger og i leg

-          hører musik og danser

-          snakker om hvad vi ser og oplever, når vi går tur.

-          opfordrer barnet til at tage sut ud af munden for bedre forståelse

Desuden foretages spogvurdering samt brug af TRAS i det omfang, der er bestemt af kommunen. Det sker i tæt samarbejde med talepædagog.

 

Børnehaven:

- vi sætter ord på barnets og egne handlinger/initiativer

- læser og fortæller historier

- synger sange og leger sanglege

- opfordrer børnene til at fortælle om egne oplevelser og lærer dem at lytte til hinanden

- hjælper børnene med at sætte ord på ved konfliktløsning

- rim og remser

- hører musik

- tegner og fortæller

- bruger spil der fremmer sproglig udvikling (billedlotteri – vendespil m.m.)

- lege der fremmer hukommelsen ( huskelege- kimsleg m.m.)

- lytteøvelser

- bogstavleg, lære at skrive eget navn, skrive ”historier” m.m.

- bruge spise situationen som samtalerum

- lærer en ordentlig omgangstone

- lærer farver

- lærer begreber (f.eks. stor/lille – tyk/tynd – rund/firkantet osv.)

- lærer forholdsord (f.eks. over/under – foran/bagved osv.)

- kende eget for-og efternavn, fødselsdag, adresse, by og land

Ligesom i vuggestuen foretages der sprogvurdering og laves TRAS skemaer. Er der børn, der har brug for særlig indsats, sker det i samarbejde med talepædagog. Der er også mulighed for indstilling til Taleinstituttet, hvis det skønnes, at barnet vil profitere af dette tilbud.