Praktik i pædagoguddannelsen

 

1.       Generel beskrivelse af praktikstedet

 

2.       Beskrivelse af institutionen som praktiksted.

 

3.       Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

 

                                                                                                                                                                                 

Generel beskrivelse af praktikstedet.

 

Institutionens navn: Strandloppen

Institutionstype: Integreret (0-6 år)- normeret til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Strandloppen er satellit til Blishøj i Væggerløse. 

Adresse: Skolegade 2

Postnr. og by: 4874 Gedser

E-mail: Strandloppen@guldborgsund.dk

Hjemmeside: Strandloppen.guldborgsund.dk

Afdelingsleder: Bente Lerche-Thomsen – Email: blt@guldborgsund.dk

Åbningstider:  

Mandag - Torsdag 6.30-17.00

Fredag                      6.30-15.30

 

Praktikstedets formål:

 

Lovgivning:

Dagtilbudsloven og kommunens servicemål og institutionens målsætning, handle - og læreplaner.

 

Brugergrupper og struktur:

En vuggestuegruppe med 10 børn i alderen 0-2,10 år og en børnehavegruppe med 20 børn i alderen 2,10-6 år.

 

Demografiske forhold:

Strandloppen er beliggende i naturskønne rolige omgivelser nær skov og strand.

 

Praktikstedets arbejdsmetoder og pædagogisk praksis:

I Strandloppen skal der være plads til, at hvert enkelt barn trives og anerkendes. Det kræver, at barnet i hverdagen oplever voksne, som har lyst til at være nærværende og evner at stille relevante krav, der fremmer barnets alsidige udvikling.

I Strandloppen skal barnet føle sig velkommen, hvorfor det bl.a. er vigtigt, at modtage barnet ved at nævne dets navn.

Afgørende for barnets trivsel er også, at det lærer at danne gode venskaber til andre børn i gruppen samt lærer at forstå andres følelser og respektere dem.

Jf. vores pædagogiske praksis og værdigrundlag.

Satellitstruktur:

Den overordnede leder for Strandloppen/Blishøj er Kirsten Christoffersen, som i det daglige er placeret i Blishøj. Daglig pædagogisk ledelse i Strandloppen varetages af afdelingsleder Bente Lerche-Thomsen. 

De to sammenlagte institutioner har fælles økonomi, fælles forældrebestyrelse og fælles overordnet leder, men på grund af den geografiske afstand fungerer de to dagtilbud også fremadrettet med hver deres dagligdag, kultur og særpræg. Vi mødes og laver fælles arrangementer og aktiviteter, hvor det er praktisk muligt. 

 

Personalesamarbejde:

Det faglige samarbejde udmøntes dels gennem personalemøder og stuemøder. Disse møder indeholder planlægning, information og pædagogisk debat m.v.

 

Samarbejde med andre faggrupper:

Talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske, familierådgivere m.fl.

Hver 6. uge afholdes tværfagligt møde (koordinationsmøde). Her deltager psykolog og sundhedsplejerske hver gang og de resterende faggrupper efter behov.

 

Beskrivelse af institutionen som praktiksted

 

Til hvilken gruppe tilknyttes den studerende:

Den studerende kan udføre 1. praktikperiode i Strandloppen i vuggestuen eller børnehaven.

Ved første besøg vil den studerende møde sin kommende vejleder, institutionens børn og personale.

Regler omkring straffe- og børneattester, samt tavshedserklæring:

Den studerende skal underskrive samtykke på, at der indhentes oplysninger vedr. straffe- og børneattest. Alle medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger af fortrolig karakter, de bliver bekendt med i forbindelse med deres arbejde – hvorfor en tavshedserklæring også skal underskrives.

Øvrige oplysninger af relevans for den studerende:

Ved det første besøg indgår og drøftes aftaler omkring praktikperiode og funktionsområder, herunder aftaler om arbejdsplan, mødetider, ferie og fridage, transport og andre særlige forhold af betydning for praktikforløbet.

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode- den pædagogiske relation

Forventninger:

Vi forventer den studerende sætter sig grundigt ind i institutionens arbejdsmetoder, værdigrundlag og det pædagogiske grundlag. Endvidere forventer vi, den studerende er aktiv og engageret i forhold til børn, forældre og kollegaer.

Den studerende skal planlægge og gennemføre pædagogiske forløb. Det tilrettelægges i samarbejde med praktikvejleder og forholder sig til institutionens årsplan.

Den studerende kan deltage i personale- og stuemøder, som afholdes en gang månedlig. 

Litteratur. Relevant litteratur i forhold til 0-3 eller 3-6 års alderen. Evt. anden relevant litteratur kan aftales med vejleder. Strandloppen råder i øvrigt over en hel del faglitteratur, som er til fri afbenyttelse for den studerende. 

 

  Mål for faglige kompetencer for 1. praktikperiode:

§  Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis.

§  Indgå og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af disse.

§  Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer.

§  Opsamle og reflektere over erfaringer i praksis.

§  Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis.

§  Demonstrere personlig indsigt i forhold til egne relationsmæssige og sociale færdigheder.