Strandloppens børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering

En børnemiljøvurdering, BMV, er en vurdering af dagtilbuddet, hvor man undersøger børnenes opfattelse af dagtilbuddet og den hverdag, de oplever.

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV, mindst hvert tredje år. En børnemiljøvurdering er et redskab, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet.

Børnene skal deltage
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes oplevelse af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Det betyder, at man som voksen må forsøge at sætte sig i børnenes sted, og indhente viden direkte fra børnene.

BMV består af fire faser
Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan børnemiljøvurderingen laves, og det giver en række muligheder for at tilrettelægge en arbejdsproces, som passer til stedets pædagogik, interesser og logik.

Der er fire obligatoriske faser, som børnemiljøvurderingen skal indeholde:

1.        Kortlægning
En kortlægning skal give et overblik over det fysiske, det æstetiske og det psykiske børnemiljø. Det er tre synsvinkler, som har mange indbyrdes sammenhænge.

2.        Beskrivelse
De områder, der skiller sig ud – positivt såvel som negativt – beskrives. Eventuelle problemer vurderes i forhold til alvor, omfang og løsningsmuligheder. 

3.        Handlingsplan
En handlingsplan skal angive rækkefølge og tidsramme for, hvordan eventuelt konstaterede problemer løses. Af handlingsplanen fremgår det hvem, der er ansvarlig for hvad, hvordan og hvornår.

4.        Opfølgning
Der følges op på handlingsplanen både med hensyn til prioritering og gennemførelse af opgaver.

Ledelsen har ansvaret
Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering. For at afspejle personalets og forældrebestyrelsens holdninger, skal de inddrages i drøftelser om børnemiljøvurderingen.

BMV skal være tilgængelig
Børnemiljøvurderingen skal hænges op et centralt sted i dagtilbuddet og lægges ud på dagtilbuddets og/eller kommunens hjemmeside.

Kilde: DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø

 

På baggrund af ovenstående har Strandloppen i foråret 2009 udarbejdet en børnemiljøvurdering med følgende resultater og handleplaner.

Det fysiske børnemiljø.

Det fysiske arbejdsmiljø drejer sig bl.a. om sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar og sikkerhedsmæssige forhold.

Resultat:

Det er vigtigt for børnene, at der både er rum til ro og fordybelse samt rum til mere ”vilde” lege.

Udvikling:

Vi vil fremadrettet tænke dette ind ved indretning af grupperum og legeplads. Vi vil evt. inddrage sprogrummet til legerum for ”stille” lege.

 

Det psykiske børnemiljø.

Det psykiske børnemiljø drejer sig om hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne. Et godt psykisk børnemiljø bidrager til fællesskab, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse.

Resultat:

Det er vigtigt for børnene at have gode venner.

Udvikling:

De voksne skal sikre et miljø, hvor det er muligt at knytte venskaber. I Strandloppen har vi ”brobygning” mellem vuggestue og børnehave. Forstået på den måde, at barnet ca. 1 måned før skift fra vuggestue til børnehave får lov, at være lidt på begge stuer alt efter hvad barnet kan klare og barnets behov.

 

Det æstetiske børnemiljø.

Det æstetiske børnemiljø handler om hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for om børnene oplever institutionen som et rart sted at være, og om miljøet er med til at inspirere børnene til at deltage og være igangsættende.  

Resultat:

Det er vigtigt for børnene at institutionen er pæn og ordentlig. At rummene er lyse og venlige samt indrettet således at børnene kan se hvad de skal bruges til.

Udvikling:

Vi vil arbejde for at alle børn har ansvar for at rydde op og passe på tingene. Ydermere at vi indretter grupperum og legeplads så der bliver plads til bevægelse samt, at børnenes fantasi og kreativitet udvikles.