Strandloppen
 

Årsplan

 Nedenstående årsplan er det endelige udkast, som efter godkendelse af Strandloppens bestyrelsesmedlemmer er gældende for året 2014. 

 

Forord

 

Denne årsplan er udarbejdet af afdelingsleder og personale på grundlag af dialog med bestyrelsen og evaluering af årets gang 2013.

Indholdet bygger på den overordnede målsætning for dagtilbud i Guldborgsund kommune og de tiltag og refleksioner, der har været i personale og forældregruppen, samt i bestyrelsen.

Årsplanen er udarbejdet, så den kan bruges som et arbejds- og styringsredskab for personale og bestyrelse, samt en orientering til forældre, forvaltning, politikere, kollegaer og andre interesserede.

 

Strandloppen

  

Strandloppen udgør sammen med Blishøj i Væggerløse én institution, Strandloppen fungerer som satellit til Blishøj. Det vil sige, at de to dagtilbud har fælles økonomi, fælles forældrebestyrelse og fælles overordnet leder. På grund af den geografiske afstand fungerer de to dagtilbud fremadrettet som to individuelle institutioner med hver deres dagligdag, kultur og særpræg. Leder, souschef (Blishøj) og afdelingsleder (Strandloppen) arbejder sammen om de ting, som Blishøj/Strandloppen med fordel kan være fælles om – f.eks. arbejdet i forældrebestyrelsen, fælles arrangementer, besøg hos hinanden med videre. Derudover har vi også i 2014 en opgave i at stå sammen i forhold til at få afviklet et underskud på budgettet, som er opstået gennem tidligere budgetår på grund af langtidssygemeldte og andre uforudsete hændelser. Det ser ud til, at vi har fået afviklet en del af gælden i løbet af 2013, men vi skal stadig spare, hvor spares kan. 

 

Personalenormering

Afdelingsleder 37 timer – Bente Lerche-Thomsen

Pædagog 31 timer – Alice Jakobsen

Pædagogmedhjælper 37 timer – Annelise Kawa

Pædagogmedhjælper, PAU 37 timer - Mette Rygaard Jensen

Pædagogmedhjælper 30 timer – Jeanne Christensen

Pædagog 31 timer – Julie Terkildsen

Husassistent 21 timer + pædagogmedhjælper 13 timer – Divi Clausen

Vikar Ghita Christensen

 

Rengøring: Elitemiljø.


Aktiviteter i 2014

 

Januar – april:

De kommende SFO børn bruger de sidste tre måneder til skolegruppeaktiviteter, de tre skolestartere vil sammen med Alice lave en masse skolerelaterede aktiviteter. De vil ’øve’ sig i alt det nye, som overgangen til SFO bringer med sig. Der vil være besøg på skolen, samarbejde med SFO børnene fra Blishøj, børnehaveklassen har lovet at komme på besøg – og ellers vil Alice løbende holde forældrene orienteret om, hvad der foregår i ’skolegruppen’.

 

FEBRUAR:

Fastelavn falder i år den 2 marts og holdes traditionen tro med udklædte børn og tøndeslagning. I løbet af februar vil der jf. tradition blive lavet forberedelser til fastelavn med klip, masker og fælles fastelavns ris.

                                                                             

MARTS:

Fastelavnsfest holdes mandag den 3. marts.

 

Farvel til de store SFO/skolebørn og deres familier sidste hverdag i marts.

Formål: Det er vigtigt, at alle får sagt farvel og på gensyn, inden de store børn tager hul på et nyt kapitel i deres tilværelse.

 

APRIL:

Påskedag er i år den 20. april. Foråret og påsken markeres i april med klippe, klistre alt, hvad der hører til traditionelt påskepynt.

Nu er det rigtig blevet forår, og sommeren lurer lige om hjørnet, vi skal bruge enhver mulighed for at komme ud i vejret. Samtidig skal vi bruge måneden til at finde os tilrette uden de tre store skolebørn, som har forladt Strandloppen.

 

MAJ:

Vi skal have sået og plantet til på legepladsen og i vores nye højbede.

”Fra jord til bord” – det er spændende at se tingene gro, det smager godt, og så er det næsten gratis og et fint supplement til køkkenet.

Naturen, der omgiver os og legepladsen er de absolut vigtigste ”rum” i Strandloppen – vi er ikke en skovbørnehave jf. almindelig definition, men vi vil gerne kalde os en NATURINSTITUTION!

 

JUNI:

I Strandloppen holdes den 24. juni Sankt Hans med bål og afbrænding af en hjemmelavet heks.

 

JULI - AUGUST:

Sommerferieafvikling for alle store og små.

 

SEPTEMBER:

I 2013 holdt vi natur-projektuge sammen med Blishøj, den succes kunne vi godt tænke os at bruge september på at gentage – måske finder vi et andet indhold, men samværet mellem vores to institutioner vil vi gerne prioritere i en eller flere nærmere aftalte projektperioder.

 

Sommerfest i Strandloppen:

Lørdag den 13. september inviterer Strandloppens forældrebestyrelse til sommerfest klokken 14 til ca. 18. Nærmere vedr. indhold og tilmelding i løbet af sommeren. Strandloppen inviterer ligeledes børn og forældre fra Blishøj til at deltage.

 

OKTOBER:

Efteråret har indfundet sig, der er efterårsferie og vi opholder os lidt mere indendørs nu. Vi skal have gang i vores ’hopperum’ og have indrettet vores grupperum, så der kan komme mere gang i værkstedsaktiviteterne.

 

Motionsdag:

I løbet af måneden afvikles vores årlige motionsdag, programlægges senere.

I forbindelse med motionsdagen er der tradition for at invitere både bedsteforældre og forældre med. 

 

NOVEMBER:

Tid og vejr til flere indendørsaktiviteter. Vi skal ud hver dag og have frisk luft, men den mørke tid gør, at det trods alt mest er ’inde-tid’. Måske kommer der sne – med alle de muligheder det giver, vi håber. I november holder vi traditionen tro bedsteforældre-jule-hygge-dag. Forinden er der bagedag, så børnene

laver småkager til bedstearrangementet.

 

DECEMBER:                                                                      

                                     

I starten af december arrangerer forældrebestyrelsen julefest i Strandloppen.

Og så er der ellers julehygge, lave juleoverraskelser, kalenderlys, ’kalde på julenissen’, tur i kirken lige før jul – og så bliver det endelig jul.


GENERELT: 

 

Børnefødselsdag:                                                                             

Vores fødselsdagsgarder byder fødselsdagsbarnet velkommen ved hoveddøren. Fødselsdagsbarnet fejres med kammeraterne med fødselsdagsstol, fødselsdagssang og ’noget spiseligt’, som Divi har lavet – ofte efter aftale med barnet. Festligheden afvikles det tidspunkt på dagen, hvor det passer bedst af hensyn til fødselsdagsbarnet selv og til børnehavens øvrige aktiviteter.

 

Ture:

Vi går ture i vores nærområde, hvor der er både skov, strand, naturskole og natursti. Ind imellem bruger vi bussen, hvis vi skal lidt længere væk eller f.eks. på besøg hos et af børnene, vi har et buskort til børnehavegruppen + voksne. 

 

Årsberetning

 2013.

Året 2013 var på de fleste måder et år præget af overgang til noget nyt! En ny epoke i Strandloppen blev skudt ind med den strukturelle ændring, der betød, at institutionen fra januar 2013 gik fra at være en selvstændig enhed med fuld beslutningskompetence i forhold til dagligdag, ledelse og administration, til at være en del af det overordnede, sammenlagte dagtilbud bestående af Blishøj og Strandloppen. Den store og den lille forenet under én ledelse og med én forældrebestyrelse, én samlet økonomi, men stadigvæk med to matrikelnumre, to kulturer, to sæt personalegrupper og på mange måder to vidt forskellige vilkår at skulle agere ud fra. Den store udfordring har været at opleve sig selv som værende en selvstændig enhed og samtidig som en del af et fællesskab, fra selvstændig enhed til satellit. Det har været mest tydeligt for og i den fælles ledelse, hvor vi har skullet finde ud af, hvordan vi sammen bedst skulle fordele ansvar og opgaver, men vi har været enige om, at bruge hinandens kompetencer bedst muligt og løbende bruge hinanden til sparring på alle områder.

 

I 2013 tog vi fat på den fælles opgave med at bringe balance i vores budget, der var belastet af et pænt stort underskud fra tidligere år. Vi har efter bedste evne forsøgt at holde igen med udgifterne uden at det er gået ud over den daglige pædagogiske drift af institutionerne. Derudover kan vi nu starte 2014 med en fast personalegruppe med rimelig fordeling mellem pædagoger og medhjælpere.

 

Fællesskabet mellem de to institutioner er blevet prøvet af f.eks. i forbindelse med vores fælles naturprojekt, hvor vi mødtes på Naturskolen en uge i september til strandture, maling, bålmad og socialt samvær på tværs af personale og børnegrupper. Blishøj inviterede også Strandloppens børn og forældre til at deltage i deres sommerfest, og endelig har vi planer om fælles arrangementer i forbindelse med de kommende skolestartere fra begge institutioner. Vi har en klar erkendelse af, at den geografiske afstand betyder, at fællesskabet har en naturlig grænse, men vi vil også fremadrettet forsøge at finde sammen hvor det falder naturligt for begge dagtilbud.

 

2013 var i mange henseender et turbulent år, men i Strandloppen er det vores holdning, at vi er kommet godt igennem udfordringerne, og vi er klar til at kaste os over 2014 med alle de muligheder og nye udfordringer, der med garanti vil komme.

 

2014

Mål og værdigrundlag i Strandloppen

Med afsæt i Guldborgsund Kommunes målsætning for dagpasningsområdet vil vi i Strandloppen arbejde med inklusion og anerkendende pædagogik.

Udvikling og læring forudsætter, at alle børn har mulighed for at deltage i og være en del af det sociale samvær med børn og voksne i institutionens dagligdag. Det forudsætter videre ”faste”, nærværende og engagerede voksne medspillere i børnelivet.

Målet er at sikre alle børn (efter egne individuelle ressourcer og kompetencer) de mest optimale lærings- og udviklingsmuligheder. Dette sker gennem leg, pædagogiske aktiviteter, dannelse af venskaber og ved at være et accepteret medlem af institutionens sociale fællesskab.

 

Ret til forskellighed.

Børn er forskellige – voksne er forskellige – alle har vi forskellige behov og kompetencer. Alle har forskellige ting at byde ind med i fællesskabet, men udgangspunktet er, at alle har lige værd! Alle har lige ret til at være og opfattes som ligeværdige mennesker i Strandloppens dagligdag og sociale samvær. Alle har pligt til at behandle og acceptere resten af såvel små som store pænt og hensynsfuldt, alle har pligt til at hjælpe andre, der på den ene eller anden vis har det svært. 

Legen som redskab.

Legen er en vigtig del af barnets liv, derfor skal der skabes tid og rum for leg. Gennem legen lærer barnet sig selv og sin omverden at kende. Barnet lærer, opbygger og udvikler sprog, motorik, fantasi, kreativitet og frem for alt sine sociale kompetencer.

Inklusion som redskab.

I Strandloppen vil vi arbejde på at inkludere i modsætning til at rumme alle børn.

En definition på begrebet rummelighed:

Det enkelte barn defineres som problemet – det enkelte barn pålægges krav om og forventning til forandring. Barnet kan modtage støtte og hjælp til forandringen, men ofte isoleret fra den resterende børnegruppe.

Når barnet rummes, er der tale om en individorienteret pædagogisk tilgang, hvor overskriften er ”Individ og Integration” – her er rummeligheden en udvidelse af normal praksis.

En definition på begrebet inklusion:

Ved den inkluderende tilgang til at søge opnåelse af forandringer flyttes perspektivet fra det enkelte barn som problemindehaver over i det fælles forum – vi skal udvikle og indrette den pædagogiske kontekst, så vi i fællesskab bærer og løser problemerne, vi skal støtte op om alle børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber med andre børn – vi skal inkludere og ikke ekskludere.

Når barnet inkluderes, er der tale om en fællesskabsorienteret pædagogisk tilgang, hvor overskriften er ”Omgivelserne og Inklusion” – her er inklusionen en ændring af normal praksis.


”Sammen kan vi nå solen” – i fællesskab kan vi udrette hverdagens små mirakler, dét der gør, at alle børn kan trives og udvikle sig - sammen.   


Planlægning og samarbejde

 

Personalemødet:

Holdes en gang om måneden, oftest med deltagelse af Kirsten som overordnet leder af Blishøj/Strandloppen. Her orienteres fra ledelsen, orienteres og debatteres om børn, dialog om forskellige pædagogiske tiltag og løbende evalueringer af emner og projekter. Den sidste time af mødet tænkes fremover anvendt til stuemøde, så børnehave og vuggestue får mulighed for tid til planlægning og ’interne’ drøftelser.

Forældresamtaler:

Forældresamtaler afholdes for børn med særlige behov, vi følger en særlig model kaldet GUSA, materialet ligger på Guldborgsunds hjemmeside. Derudover skal der altid være plads til en forældresamtale efter behov, såvel forældrene som personalet kan ønske samtale. Samtale er naturligvis et tilbud, når nye forældre og barn kommer på besøg, og endelig tilbydes altid en samtale i forbindelse med barnets overgang til SFO/skole.

Tværfagligt samarbejde/koordineringsmøder:

Blishøj og Strandloppen holder møderne fælles og mødes på skift i de to institutioner. Vi samarbejder med kommunens psykolog, sagsbehandler, talepædagog, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Børn med særlige behov og børn vi er bekymret for drøftes på dette møde, efter skriftligt samtykke fra forældrene. Der udarbejdes i henhold til GUSA modellen en stafetlog på de børn, vi drøfter på mødet. Mødet er ligeledes et forum hvor pædagogerne kan få sparring fra de øvrige faggrupper.

Sprog arbejde:

Der laves en sprogvurdering af de børn der starter i børnehaven, hvis vi vurderer at der er behov herfor. Der følges op og laves en ny vurdering, når barnet fylder 5 år. Derudover laves der efter behov TRAS (tidlig registrering af sprog) på børnene, og ved motoriske vanskeligheder desuden en TRAS-MO. Har børnene sproglige vanskeligheder tilbydes forskellige former for hjælpeforanstaltninger, så som: opfølgning på sprogvurderingen af vores sprogansvarlige og personalet, talepædagogisk undervisning ved talepædagog Jane Dunk, ved eventuelt behov søges en periodes undervisning på kommunens Taleinstitut. Får barnet ikke plads på Taleinstituttet søger vi indtil næstkommende ansøgningsmulighed at give barnet ekstra sproglig stimulering formidlet af personalet og i samarbejde med talepædagogen.

Desuden er der til stadighed særlig opmærksomhed på sprog – højtlæsning, bøger til fri afbenyttelse, leg med bogstaver og tal, fokus på dialog og kommunikation mellem børnene og de voksne og børnene imellem.

  

Forældresamarbejde og forældrebestyrelse

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, den daglige dialog mellem medarbejdere og forældre er af stor vigtighed og nødvendig, for at få hverdagen til at forløbe, på den bedste måde for barnet.

Derudover afholdes planlagte forældresamtaler, forældremøder, fester og efter behov fælles arbejdsdage.

 

Forældrene har overordnet medindflydelse på institutionens hverdag gennem forældrebestyrelsen. Der holdes ca. 4 møder om året, hvor bl.a. de pædagogiske principper besluttes. Der er valg en gang årligt, det afholdes inden udgangen af andet kvartal.

Der vælges en fælles forældrebestyrelse for Blishøj og Strandloppen jf. styrelsesvedtægterne: http://www.guldborgsund.dk/~/media/Borger/Boern_og_unge/Boernepasning/Aktiv%20medspiller.ashx

Bestyrelsens vigtigste opgave er, i samarbejde med personalet og ledelsen, at skabe så optimale rammer i vores institutioner som muligt inden for Guldborgsund Kommunes overordnede rammer og i respekt for de to sammenlagte dagtilbuds forskelligartede kultur.

Mere vellignende billeder af bestyrelsesmedlemmerne ophænges i de to dagtilbud, så de øvrige forældre ved, hvem de kan gå til med spørgsmål, anmodning om hjælp til at få sat punkter på dagsordenen og lignende.

 

Ledelse

Ledelsen af Blishøj/Strandloppen består af leder Kirsten Christoffersen, souschef Tina Orland og afdelingsleder Bente Lerche-Thomsen

 

 Lederen har det overordnede ansvar for institutionens drift, økonomi og forældrebestyrelse.

 

Lederen og souschefen samarbejder og er sparringspartnere for hinanden, ved lederens fravær overtager souschefen ledelsen. Der er uddelegeret ledelsesopgaver til souschefen.

Afdelingslederen er placeret som daglig leder af satellitten Strandloppen med de ansvarsområder og ledelseskompetencer, som leder og afdelingsleder aftaler.

 

Indsatsområder 2014

I det indeværende år vil vi fortsat have særligt fokus på samarbejde og inklusion i Strandloppen. Med to nye ansatte – Alice pr. 1/12 2013 og Julie pr. 1/1 2014 – er de to fokuspunkter naturligt stadig gældende.

 

Samarbejde fordi vi er en ny medarbejdergruppe, der skal finde sammen om udførelsen af det pædagogiske arbejde med børnene i vores institution. Samarbejde gælder også forældrene, vi vil arbejde ud fra et ønske om åbenhed, tillid og kommunikation.

 

Inklusion fordi det er det redskab, som vi skal anvende for at skabe plads til alle og lave et dagtilbud, som tilgodeser alle børn med deres vidt forskellige behov.

I vores dagligdag vil samtlige læreplanstemaer blive tilgodeset hen over året. Især de sociale kompetencer er i fokus, da det at mestre det sociale samvær og kende til sociale spilleregler er en klar forudsætning for al læring og menneskeligt samvær.

 

Guldborgsund Kommune har ikke meldt nye indsatsområder ud for dagtilbud 2014-2015, men indtil det sker, vil vi fortsætte arbejdet med de seneste indsatsområder. Det drejer sig om ’forebyggende og tidlig indsats for de 0-3-årige’ – ’sprogvurderinger og sproglig bevågenhed’ – ’forældreinddragelse’.

 

Samarbejde og inklusion danner fundament for, at vi kan lykkes med hensyn til at tilgodese de tre ovennævnte indsatsområder, derfor vil vi fortsætte med at arbejde med alle 5 indsatsområder i løbet af 2014, og så afventer vi eventuelle nye udmeldinger fra vores kommune.