Strandloppen
 

Sygdom.

 

Syge børn modtages ikke i institutionen. Først og fremmest af hensyn til til det syge barn, men også af hensyn til de andre børn med henblik på smitte. Er man i tvivl om, hvornår barnet igen må komme i institutionen kontaktes personalet eller lægen.

Man skal altid give institutionen besked, hvis barnet er sygt. Er der tale om smitsom sygdom, sættes der opslag op i garderoben.

Hvornår er barnet for sygt til at være i institutionen? Det kan være tegn på sygdom, hvis barnets almentilstand er påvirket. Hvis det er pylret, klagende eller påfaldende stille. Hvis barnet ikke kan følge børnegruppens almindelige daglige rytme, har feber eller vi kan konstatere smitsom sygdom, kan det ikke være i institutionen, og forældrene kontaktes. 

Se i øvrigt Guldborgsund Kommunes hjemmeside

http://www.guldborgsund.dk 

under Børn og unge - Børnepasning - Regler.

Man kan også  læse mere om børn og sygdom f.eks på hjemmesiden http://www.sygeboern.dk

Medicin:

Vedrørende medicingivning henholder vi os til sundhedsstyrelsens retningslinier, der foreskriver, at vi kun må give medicin ved kroniske eller længerevarende sygdomme. Medicinen skal være i original indpakning og med instruktion fra lægen. Al anden medicin f.eks. næse-øjen-øredråber, smertestillende m.m. gives ikke. Pencillin gives, såfremt barnet ikke udgør smittefare for de øvrige børn og i øvrigt skønnes at kunne deltage i børnegruppens almindelige daglige rytme.

Se endvidere Sundhedsstyrelsens retningslinier for medicingivning.

Allergi:

Har barnet allergi, og der skal tages særlige hensyn til kosten, skal vi have en skriftlig erklæring fra lægen eller andre fagpersoner:

Lus:

Lus er er stadigt større problem i daginstitutionerne. Er der konstateret lus hos et barn, skal institutionen have besked, så der kan komme opslag op, og barnet modtages først, når det er i behandling. Opdager personalet lus hos et barn, kontaktes forældrene straks, således at barnet hurtigt kan komme i behandling, og spredning til de øvrige børn begrænses.

Skadestue:

Kommer et barn til skade under opholdet i institutionen, og vi skønner, at det skal på skadestuen, kontakter vi straks forældrene. Vi aftaler derefter, om vi mødes på skadestuen, eller om forældrene selv tager med. Kan vi ikke komme i kontakt med forældrene ,tager vi afsted med barnet, og forældrene kontaktes efterfølgende.

Hygiejne:

Der kræves god hygiejne, for at skabe et sundt miljø og minimere smitterisiko, og personalet har særlig fokus på at lære børnene at vaske hænder, pudse næse osv. 

Vi har tilknyttet en sundhedsplejerske, som fører tilsyn med institutionen bl.a. i forhold til hygiejne, og vi følger hendes anvisninger med hensyn til håndvask, hygiejne ved bleskift, særlige forholdsregler ved diarrré, opkastning eller andre smitsomme sygdomme.

 

Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ledelsen i dagtilbud for børn (daginstitutioner og dagpleje) og på skoler og skolefritidsordninger sikrer, at personalet er i stand til at varetage medicingivning i de tilfælde, som er beskrevet i denne skrivelse.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud eller skole og skolefritidsordning.

Personalet i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.

Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger, og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.

Det er imidlertid vigtigt for børn, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud og at deltage i skolegangen i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i dagtilbud, skole eller skolefritidsordning, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være tale om lægeordineret medicin.

Ledelsen har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan børnenes medicin skal håndteres og opbevares. Medicinen skal opbevares, så den er utilgængelig for uvedkommende, og det anbefales, at institutionen, skolen m.v. for hvert barn nedskriver, hvornår og af hvem medicinen er givet.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen eller skolen også kunne påtage sig dette.
 

Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom:

Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis. Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen af skolen eller dagtilbuddet anmode forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.
 

Akutte tilfælde

I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt indsættende anfaldsfænomener. Det kan f.eks. dreje sig om feberkramper, epileptiske anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes ambulance. Det kan dreje sig om en tablet, mikstur, en stikpille eller et stik med en EPI-pen.

Sundhedsstyrelsen har forståelse for, at det kan virke foruroligende for personalet at skulle give behandling i disse tilfælde, som kan synes faretruende. Indsatsen må betragtes som en form for førstehjælp, der forbedrer barnets muligheder for hurtigt at komme over anfaldet/den akutte forværring. Disse anfaldsfænomener er for det enkelte barn sjældne, så den enkelte medarbejder vil kun sjældent komme ud for denne situation.

Det er derfor vigtigt, at der i pågældende tilfælde i institutionen forudgående har været en drøftelse med forældrene på baggrund af instruktionen fra lægen.
 

Den kommunale sundhedstjeneste

Ledelsen af institutionen/skolen kan anmode den kommunale sundhedstjeneste om at rådgive personalet om generelle forhold vedrørende medicingivning og medicinopbevaring.

Den kommunale sundhedstjeneste kan også indøve de aktuelle procedurer med personalet. Det kan være behandling med stikpiller (suppositorier), anvendelse af inhalationsapparater eller EPI-pen samt insulininjektioner.

Personalet kan herved oplæres i, hvordan de efter den behandlende læges instruktion skal håndtere akutte situationer for det enkelte barn og således iværksætte den ordinerede behandling og/eller tilkalde akut hjælp.

Denne skrivelse erstatter Sundhedsstyrelsens udmelding af 28. september 2000 om medicingivning i dagtilbud for børn.